Etički kod

 1. Zapošljavanje je slobodno izabrano
 • Nema prisilnog rada
 • Radnici nisu morali podneti depozite prilikom zapošljavanja
 • Poslodavac ne zadržava originalna lična dokumenta prilikom zapošljavanja
 • Radnici mogu slobodno napustiti svog poslodavca nakon sporazumnog dogovora i blagovremenog obaveštavanja o prestanku rada

 

 1. Radnici su slobodni da se udružuju i kolektivno pregovaraju
 • Radnici imaju pravo da po slobodnom izboru se pridruže ili formiraju sindikate, kao i da kolektivno pregovaraju
 • Poslodavac prihvata otvoren stav prema delatnosti sindikata i njihovim organizacijskim aktivnostima
 • Predstavnici radnika nisu diskriminisani i imaju slobodan pristup izvršenju njihovih funkcija na radnom mestu
 • Kada je prema zakonu ograničeno pravo na slobodu udruživanja i kolektivno pregovaranje, poslodavac olakšava i ne ometa razvoj sredstava za slobodno i nezavisno udruživanje i pregovaranje

 

 1. Radni uslovi su sigurni i higijenski
 • Sigurno i higijensko radno okruženje se mora obezbditi uzimajući u obzir sve specifičnosti date industrije. Moraju se preduzeti adekvatni koraci kako bi se sprečile nezgode i povrede na radu i identifikovali uzroci opasnosti koji su svojstveni radnom okruženju
 • Radnici moraju redovno pohađati obuke o bezbednosti i zdravlju na radu i moraju se voditi zapisi o istim. Obuke će se ponavljati za nove ili preraspoređene radnike.
 • Smeštaj, gde je predviđen, mora biti čist, siguran i mora zadovoljiti osnovne potrebe radnika.
 • Organizacija koja dosledno poštuje Kodeks raspoređuje odgovornosti za bezbednost i zdravlje na radu na više predstavnika uprave.

 

 1. Neće se koristiti rad dece
 • Neće biti novog zapošljavanja dece
 • Organizacija će razvijati, delovati i doprineti politikama i programima koji omogućavaju usmeravanje bilo kojeg deteta za koje se utvrdi da se bavi dečijim radom kako bi se omogućilo da počne ili nastavi sa kvalitetnim obrazovanjem
 • Deca ili osobe mladje od 18 godina ne smeju raditi noću ili u opasnim uslovima
 • Ove politike i postupci moraju biti u skladu s odredbama odgovarajućeg ILO standarda.

 

 1. Isplaćuje se dnevnica
 • Plate i naknade koje se isplaćuju za standardnu radnu nedelju moraju biti u skladu sa nacionalnim pravnim standardima ili industrijskim standardima, zavisno od toga koji je viši.  Isplate treba da budu takve da bar zadovoljavaju osnovne potrebe.
 • Svi radnici moraju imati jasne i razumljive informacije o uslovima rada pre stupanja u radni odnos, o njihovim platama i period isplate.
 • Odbitak od plate nije dopušten kao disciplinska mera, niti su dopušteni odbici od plata koji nisu predvidjeni nacionalnim zakonom bez izričite dozvole radnika. Sve disciplinske mere treba zabeležiti.

 

 1. Radno vreme nije prekovremeno
 • Radno vreme mora biti u skladu sa nacionalnim zakonima, kolektivnim ugovorima i odredbama od dole navedenih tačaka 6.2. do 6.6. Navedene tačke se pozivaju na međunarodnim standardima rada.
 • Radno vreme, isključujući prekovremeni rad, određuje se ugovorom, a neće prelaziti 48 sati nedeljno.
 • Prekovremeni rad mora biti dobrovoljan. Koristiće se odgovorno uzimajući u obzir: opseg, učestalost , rad pojedinca i radne snage kao celine. Prekovremeni rad će uvek biti nadoknađen premijom, a preporučuje se da ne bude manje od 125% redovne plate.
 • Ukupni radni sati u sedmodnevnom razdoblju ne smeju premašiti 60 sati osim gde je obuhvaćeno takom 6.5. dole.
 • Radno vreme može premašiti 60 sati u specijalnim slučajevima i to samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:
 • to je dopušteno nacionalnim zakonom
 • to je dopušteno kolektivnim ugovorom
 • preduzete odgovarajuće mere zaštite radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika
 • poslodavac može dokazati da se primenjuju vanredne okolnosti kao što su neočekivani proizvodni vrhovi, nezgode ili vanredne situacije.
  • Radnicima se mora osigurati najmanje jedan plaćeni slobodan dan u svakih sedam dana ili, gde to dopušta nacionalno pravo, dva dana u svakom 14-dnevnom razdoblju.

* Međunarodni standardi preporučuju progresivno smanjenje normalnih sati rada, kada je primereno, do 40 sati nedeljno, bez ikakvog smanjenja plata radnika u satima smanjena.

 

 1. Bez diskriminacije
 • Ne postoji diskriminacija u zapošljavanju, naknadi, pristupu obuci, zapošljavanju i penzionisanju na temelju rase, kasta, nacionalnog porekla, vere, godišta, invalidnosti, pola, bračnog statusa, seksualne orijentacije, sindikata članstva ili političke pripadnosti.

 

 1. Osigurava se redovno zapošljavanje
 • U svakoj meri izvedeni rad mora biti temeljima priznatog radnog odnosa uspostavljen nacionalnim zakonom.
 • Neće se izbegavati obaveze prema zaposlenima i socijalno osiguranje propisane zakonskom regulativom i koji proizilaze iz redovnog radnog odnosa. Neće biti ugovaranja radne snage, podugovaranja ili rada od kuće gde nema stvarne namere pružanja redovnog  zaposlenja, niti će takve obaveze biti izbegnute prekomernom upotrebom ugovorenih obaveza na određeno vreme.

 

 1. Nije dozvoljeno otežano ili nečovečno postupanje
 • Telesno zlostavljanje, pretnja telesnim zlostavljanjem, seksulanim ili drugim je zabranjeno kao što je zabranjeno uznemiravanje i verbalno zlostavljanje ili drugi oblici zastašivanja

 

Ovaj dokument je u upotrebi od  25.12.2016.